CHÍNH THỨC: CHỨNG CHỈ IELTS TIẾP TỤC ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ XÉT MIỄN THI NGOẠI NGỮ THPT NĂM HỌC 2023-2024
12
Mar

CHÍNH THỨC: CHỨNG CHỈ IELTS TIẾP TỤC ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ XÉT MIỄN THI NGOẠI NGỮ THPT NĂM HỌC 2023-2024